" Het kind weet vaak zelf wanneer het klaar is met therapie en kan afronden"

Verloop van de therapie

de vraag om hulpEr is een hulpvraag ontstaan via het kind, de ouders en/of de leerkracht. Na (gezamenlijk) overleg, kan besloten worden om een kindertherapeut/-coach in te schakelen. De eerste stap die hier dan op volgt is een intakegesprek met de ouders en/of leerkracht. Op basis van een vragenlijst gaan we tijdens dit gesprek samen een zo concreet mogelijke hulpvraag formuleren. Afhankelijk van de situatie en de wens van de ouders, is het kind hier wel of niet bij aanwezig.

De ouders kunnen zelf hun kind bij mij aanmelden, maar ook via doorverwijzing van de huisarts of de school.
Jongeren tot en met 16 jaar hebben voor aanmelding schriftelijk toestemming nodig van beiden ouders.
Vanaf 17 jaar kunnen zij zich zelfstandig aanmelden.

 

Het traject is onder te verdelen in drie fases:

Onderzoeksfase

- Eventueel kort (telefonisch) kennismakingsgesprek vooraf

- Intakegesprek therapeut met ouder en (eventueel) het kind, indien nodig aanvullend met leerkracht/mentor

- Formulering van de (gezamenlijke) hulpvraag

- Ongeveer vijf sessies van max. 1 uur met het kind om:

  • Te kijken of het “klikt” tussen de therapeut en het kind.
  • Een vertrouwensband op te bouwen (zonder klik/vertrouwensband is therapie niet mogelijk).
  • Samen met het kind de klacht/het probleem proberen te verhelderen, d.m.v. gesprekken, activiteiten, opdrachten e.d. die zo veel mogelijk bij het kind aansluiten.

- Evaluatiegesprek: de therapeut evalueert samen met ouders en (eventueel het kind) het proces en de observaties.
In dit gesprek wordt het begeleidingsdoel en in grote lijnen het verdere plan van aanpak besproken.
Indien noodzakelijk en/of gewenst kan de leerkracht/mentor hierbij aansluiten.

Behandelfase

terug in balansTijdens deze fase wordt door de therapeut gericht gewerkt aan het begeleidingsdoel en eventuele subdoelen. Na iedere sessie kijkt de therapeut of het (sub)doel eventueel moet worden bijgesteld en wordt de aanpak voor de volgende sessie bekeken.
Extra communicatie met ouder(s) en/of school kan, altijd met medeweten van het kind, een belangrijk onderdeel zijn in deze fase.

Afrondingsfase

Wanneer het kind in staat is om “alleen” verder te gaan, samen met ouder(s) en/of school, wordt de therapie afgesloten.

De behandel- en afrondingsfase nemen samen ongeveer 5 tot 10 sessies in beslag.

Eind Evaluatiegesprek met het kind en ouder(s) en eventueel leerkracht/mentor.