" Ont-moeten is het begin van willen.."

Tarieven en vergoeding

Kennismakingsgesprek - Vrijblijvend
(in principe telefonisch)
Max. 30 minuten Gratis
Intake gesprek 90 minuten € 80,00
Tussen evaluatie- en eindgesprek met ouders en/of school Max. 30 minuten per gesprek In de prijs inbegrepen
Therapeutische sessie (incl. voorbereiding, verwerken informatie achteraf) 50-60 minuten per sessie € 80,00
Reiskosten vanaf 5 kilometer vanaf mijn praktijk Per kilometer € 0,30

 

Extra mogelijkheden op verzoek

(in overleg en na goedkeuring van betrokkenen)
Extra oudergesprek Per 30 minuten € 35,00
Extra verslaglegging Per verslag € 75,00
Oudercoaching Max. 60 minuten per sessie € 70,00
Gesprek met derden Per 30 minuten € 35,00
Extra observatie/VIB (Video Interactiebegeleiding) in de thuissituatie en/of school-incl. nabespreking Per observatie/VIB (incl. gesprek van max. 45 minuten) € 80,00

Klaver Kind & Co is vrijgesteld van BTW.

 

Vergoedingen en aanvullende informatie

 • U ontvangt maandelijks een factuur per mail.
 • Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, moet ik helaas in rekening brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.
 • Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk. Mondeling, telefonisch, of per e-mail. Kindercoaching en Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie vallen onder aanvullende verzekering-alternatieve geneeswijzen.
 • Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de aanvullende polis kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de therapie. Er zijn inmiddels vrij veel verzekeraars die integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) vergoeden. Bij de zorgverzekeraar kunt u informeren naar de vergoeding. Op de site van de beroepsvereniging www.vvvk.nl vindt u bij ‘vergoedingen’ een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis.
 • Wanneer uw ziektekostenverzekeraar op basis van uw verzekeringspakket geen vergoeding aanbiedt, kunt u nog een coulanceaanvraag (verzoek tot betaling) doen. In sommige gevallen is het dan toch mogelijk om een gedeelte van de kosten vergoed te krijgen.
 • Als u niet voor een vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.
 • Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau is het mogelijk een aanvraag voor bijzondere bijstand aan te vragen bij uw gemeente.
 • Tijdens de intake en de oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn.
Kwaliteitswaarborg en informatie voor de zorgverzekeraar

Als zelfstandig gevestigd therapeut ben ik aangesloten bij de VvvK, de beroepsvereniging voor kinder- therapeuten.

Via de VvvK ben ik met aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde instantie voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ® en ben onderhevig aan TCZ-tuchtrecht.

Download hier het Profieldocument RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten

 • Beroepsvereniging VIT lidmaatschapsnummer 769.21.A
 • SCAG registratienummer 14470
 • RBCZ licentienummer 190001R
 • AGB code zorgverlener 90049512
 • AGB code praktijk 90057912
 • KvK nummer 50760386 te Eindhoven

vereniging van integraal therapeuten   

Algemene voorwaarden

Voordat je gaat beginnen met het werken aan je uitdagingen is het belangrijk om de algemene voorwaarden van mijn praktijk te weten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Je kunt er hier meer over lezen.


Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordeningsbescherming (AVG) van toepassing. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik van u heb ontvangen, of na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats cliënt
 • geboortedatum cliënt
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Wkkgz

Heeft u een klacht ?

 

Alle zorgverleners in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

U hebt een klacht over de geboden zorg door de therapeut.

En dan?

Stap 1: Praat met uw therapeut.
Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw therapeut het op prijs dat zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

Stap 2: Klachtenfunctionaris.
Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw therapeut, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen..  Zodra de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen informeert deze u over de verdere procedure.

Stap 3: Geschilleninstantie.
Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht als een geschil melden aan de Stichting Zorggeschil. Zorggeschil neemt uw klacht in behandeling en komt tot een voor alle partijen bindende uitspraak.